Каталог

Повернутись

Каталог товарів

 • ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛО», код ЄДРПОУ 30012848 (далі за текстом – Адміністратор), як Адміністратор веб-сайту інтернет-магазину www.mi.ua (далі за текстом – Сайт), а також продавець товарів та/або послуг на вказаному веб-сайті, активно вдосконалює власну комплаєнс-поведінку і суворо дотримується вимог чинного законодавства України і високих стандартів, в тому числі етичних кодексів в ділових операціях.

  Адміністратор цим заявляє, що він, зокрема:

 • Суворо дотримується антикорупційних законів, встановлених чинним законодавством України;
 • Є чесним та завжди дотримується високих стандартів ділової поведінки;
 • Захищає трудові права та інтереси працівників;
 • Дотримується норм чинного антимонопольного законодавства України;
 • Дотримується норм чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних та конфіденційної інформації.

У зв`язку із вищевказаним Адміністратор цим декларує впровадження і дотримання у процесі своєї діяльності принципів, зазначених нижче, а також вимагає від своїх співробітників, представників, постачальників, субпідрядників, контрагентів дотримання принципів, зазначених нижче, на всіх стадіях виробництва і в комерційних відносинах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Принципи сталого розвитку, наведені нижче, включають у себе:

 • БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ;
 • БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ;
 • БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ.

2. БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ;

  Неповнолітні можуть залучатися до праці лише за умови суворого дотримання вимог законодавства України у сфері праці таких осіб.

 • ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

  Адміністратор не використовує примусову працю, тобто працю або послуги, які виконуються під примусом або без згоди відповідної особи.

 • ДИСКРИМІНАЦІЯ

  З урахуванням чинного законодавства України Адміністратор відмовляється від участі в дискримінаційних практиках. Дискримінація означає відмінність, виняток або перевагу, що порушує рівність можливостей чи поводження. Її основою може бути майновий стан, раса, колір шкіри, стать, ґендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, релігія, вік, національність, сімейні зобов'язання й інші ознаки.

 • СВОБОДА ОБ'ЄДНАНЬ ТА ПРАВО НА КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

  Адміністратор визнає і поважає свободу об'єднань у найманих працівників та їх право вільно обирати своїх представників. Адміністратор також визнає право працівників на укладання колективного договору. Адміністратор гарантує, що представники найманих працівників не зазнаватимуть дискримінації.

 • ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

  Адміністратор створює такі умови, щоб робоче місце і його оточення не спричинювало небезпеку для життя і здоров'я її співробітників. Заходи щодо зниження ризику нещасних випадків і поліпшення умов праці є предметом програм, що існують.

 • РОБОЧІ ГОДИНИ

  Адміністратор має дотримуватися чинних законодавчих вимог, які застосовуються щодо годин роботи, включаючи понаднормові години.

 • ОПЛАТА

  Адміністратор стежить за тим, щоб:

  ●  заробітна плата була не нижчою за встановлений чинним законодавством України мінімум;
  ●  усі наймані працівники отримували розрахунковий листок;
  ●  наймані працівники отримували справедливу заробітну плату з урахуванням стандартного рівня заробітної плати в Україні;
  ●  ставка заробітної плати за понаднормові години у будь-якому разі була вищою, ніж у звичайні години.

 • 3. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 • РЕЄСТРАЦІЯ

  Адміністратор запевняє, що він є юридичною особою, зареєстрованою в установленому чинним законодавством України порядку.

 • ПОДАТКИ

  Адміністратор як самостійний платник податків належним чином виконує свої податкові зобов'язання перед бюджетом України, у тому числі своєчасно обчислює і перераховує законодавчо встановлені податки і збори, надає бухгалтерську і податкову звітність (декларації) у територіальні органи Державної податкової служби України (з податку на додану вартість і податку на прибуток), що відображає реальні факти здійснюваної фінансово-господарської діяльності, а також надає інформацію і документи за відповідними запитами (вимогами) податкових органів.
  Адміністратор своєчасно передає партнерам первинні документи та рахунки-фактури, оформлені відповідно до вимог бухгалтерського та податкового законодавства і виходячи з характеру та умов, узгоджених у договорах, що укладаються, які містять повні й достовірні відомості про реально здійснені господарські операції у рамках взаємовигідного співробітництва.

 • ПОВНОВАЖЕННЯ

  Адміністратор запевняє, що його посадові особи належним чином уповноважені на здійснення своєї діяльності від імені юридичної особи, і не існує жодних перешкод для здійснення ними своїх повноважень і обов'язків.

 • ЛІЦЕНЗІЇ

  Адміністратор має всі необхідні дозволи та ліцензії для здійснення своєї підприємницької діяльності (у разі необхідності наявності таких), види якої зазначені в установчих документах; має всі необхідні матеріальні і трудові ресурси для належного і якісного виконання задекларованих обов'язків.

 • 4. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ

 • ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ

  Адміністратор дотримується, відповідно, вимагає від своїх контрагентів дотримання найвищих стандартів етичної, моральної та правомірної поведінки, зокрема, дотримання всіх юридичних і договірних зобов'язань, що стосуються бізнесу, і не вживання заходів (включаючи бездіяльність), що є незаконними. Також забороняється пропонування або одержання подарунків, знаків вдячності, коли відповідні витрати можуть вплинути на результати діяльності бізнесу і не є розумними.

 • ПРОЦЕС ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

  Адміністратор залишає за собою право проводити перевірку будь-якого роду добропорядності й непідкупності будь-яких контрагентів у рамках процесу вибору ділових партнерів.

 • МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ САНКЦІЇ

  Адміністратор має діяти відповідно до усіх діючих міжнародних торгових санкцій. Адміністратор гарантує, що веде та продовжуватиме вести свій бізнес у суворій відповідності та без порушень законодавства про економічні санкції, а також на дату підписання цієї Угоди імплементував та підтримує політику та процедури, спрямовані на дотримання та спонукання до дотримання законодавства про економічні санкції, під якими розуміються будь-які економічні чи фінансові санкції, які адмініструються будь-яким органом, департаментом або агентством уряду України, США, Організації Об'єднаних Націй, Великобританії, Європейського Союзу або будь-якої держави-члена Європейського Союзу.
  Адміністратор цим підтверджує, що ні він, ні жодна з його афілійованих юридичних осіб, кінцевих бенефіціарних власників, а також жодна посадова особа чи її співробітник станом на дату укладання Контракту не є суб'єктом або об'єктом:

  ●  санкційних списків, запроваджених або застосованих Урядом Сполучених Штатів Америки (включаючи санкційні списки Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury) та Державного департаменту США (U.S. Department of State);
  ●  санкційних списків, запроваджених або застосованих Європейським Союзом;
  ●  санкційних списків, запроваджених або застосованих Урядом Великої Британії (включаючи санкційні списки Скарбниці Його Величності (His Majesty's Treasury);
  ●  санкційних списків, запроваджених або застосованих Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (United Nations Security Council);
  ●  санкційних списків, затверджених рішеннями Президента України, Уряду України або Ради національної безпеки і оборони України.

  Адміністратор також підтверджує, що ні він, ні жодна із його афілійованих юридичних осіб чи кінцевих бенефіціарних власників: (і) не заснований та не розташований в країні або на території, що є суб’єктами або об’єктами санкційних списків, в тому числі, але не виключно, Російській Федерації, Кубі, Ірані, Лівії, Північній Кореї, Сирії та ін.; (іі) не ведуть жодну господарську діяльність (в тому числі продаж або придбання товарів та послуг) та не здійснюють будь-яких інших операцій з таких країн або територій, що є суб’єктами або об’єктами санкційних списків; (ііі) не фінансують та не сприяють будь-якій діяльності або бізнесу в будь-якій країні (території), що є суб’єктами або об’єктами санкційних списків.
  Крім того Адміністратор запевняє, що жоден із товарів, придбаний ним, не використовується для будь-якої підтримки тероризму, ядерних технологій, біологічної та хімічної зброї, зброї масового знищення тощо.

 • БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ І КОРУПЦІЄЮ, ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  Адміністратор має дотримуватися всіх чинних нормативних актів щодо боротьби з корупцією та протидії легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також антимонопольного законодавства.
  Адміністратор не має вступати у будь-які відносини, що базуються на хабарництві або корупції, з метою отримання несправедливих або неправомірних переваг, як фактичних, так і можливих.
  Адміністратор не має брати участь у заходах, які можуть розглядатися як такі, що перешкоджають конкуренції.

 • ПОДАРУНКИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

  Адміністратору заборонено робити подарунки або надавати знаки заохочення вище за символічну вартість співробітникам, клієнтам Адміністратора або іншим зацікавленим сторонам від імені Адміністратора. Будь-які подарунки мають представляти символічну цінність і не мають призначатися (або сприйматися як призначені) для впливу на прийняття ділового рішення. Знаки заохочення мають бути пов'язані з бізнес-цілями і мати виправдану цінність, а також не мають призначатися (або сприйматися як призначені) для впливу на прийняття ділового рішення. Будь-які подарунки або заохочення заборонені під час проведення тендерів або переговорів, а також на адресу державних структур / представників органів державної влади.